Σχετικά με το πρόγραμμα

Η γαλάζια οικονομία αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500.000 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Μεταξύ των τομέων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες εντός της γαλάζιας οικονομίας είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή επιχειρηματικότητας. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την επιχειρηματικότητα σε τουριστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την οικολογία και τη βιωσιμότητα, διότι μπορεί να ενθαρρύνει τον υπεύθυνο τουρισμό που σέβεται το περιβάλλον σε παράκτιες περιοχές που δεν λειτουργούν από την παραδοσιακή τουριστική βιομηχανία.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση για την γαλάζια οικονομία της ΕΕ που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο παράκτιος τουρισμός συμβάλλει με πολύ σημαντικό τρόπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, ο τομέας του γαλάζιου τουρισμού έχει ιδιαίτερο δυναμικό για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων εταιρειών, γεγονός που συνεπάγεται την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων που επιθυμούν να αποκτήσουν ευρύττερη γνώση του γαλάζιου τουρισμού συνδέεται με την οικολογία.

Οι στόχοι του έργου “Ecoblue Tourism” είναι:

  • Να αυξηθούν οι ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στον γαλάζιο οικοτουρισμό στις παράκτιες χώρες μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας κατάρτισης (στο πλαίσιο του EntreComp) για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μακροχρόνια ανέργων νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και επιχειρήσεις στον τομέα αυτό.
  • Η εφαρμογή ενός μαθήματος κατάρτισης σε κέντρα και οργανισμούς κατάρτισης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με τον γαλάζιο οικοτουρισμό θα αναπτυχθεί έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να ολοκληρώσουν το μάθημα με ευέλικτο τρόπο μέσω μιας εφαρμογής μάθησης.
  • Η βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων, σε σχέση με τη μέθοδο διδασκαλίας μέσω μιας εφαρμογής, στους τομείς που σχετίζονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον γαλάζιο τουρισμό.

Αυτή η βελτίωση θα επιτρέψει την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτών για να μεταδώσουν γνώσεις σχετικές με την επιχειρηματικότητα και την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων στη γαλάζια δραστηριότητα του τουρισμού.

Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου θα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι νέοι που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην επιχειρηματικότητα και οι εκπαιδευτές που θα γνωρίσουν μια νέα μέθοδο κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα που στοχεύει στη δημιουργία εταιρειών σε γαλάζιο οικοτουρισμό. Το έργο θα απευθύνεται σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως κέντρα κατάρτισης, επιχειρηματικές οργανώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρηματικές ενώσεις και τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό.

Τα ακόλουθα πνευματικά αποτελέσματα θα αναπτυχθούν για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων:

  • Ένας εκπαιδευτικός οδηγός για τα σχέδια γαλάζιου οικοτουρισμού: με στόχο να διδάξει πώς να προετοιμάσει ένα γαλάζιο επιχειρηματικό σχέδιο οικοτουρισμού.
  • Μια εφαρμογή εκμάθησης για κινητά: πρόκειται για μια εφαρμογή που θα εκτελείται σε smartphones και tablets συμβατά με συστήματα Android και iOS. Το περιεχόμενο θα σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία μιας εταιρείας γαλάζιου οικοτουρισμού. Στο έργο, υπάρχει μια μαθησιακή δραστηριότητα (Ecoblue Tourism για εκπαιδευτές) που απευθύνεται σε καθηγητές ειδικευμένους στο θέμα της επιχειρηματικότητας.

Τέλος, έχει προγραμματιστεί να σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό μάθημα για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του μπλε οικοτουρισμού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το περιεχόμενο του μαθήματος θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία ECVET εντός του πλαισίου EntreComp. Θα ενσωματωθεί στα προσφορερόμενα προγράμματα σπουδών διαφορετικών κέντρων κατάρτισης, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους άνεργους νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας μέσω αυτοαπασχόλησης. Το έργο “Ecoblue Tourism” θα συμβάλει στην προώθηση της απασχόλησης και της οικονομικής ένταξης των ανέργων νέων στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και την Τουρκία, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για την εκπαίδευσή τους ως μελλοντικών επιχειρηματιών με στόχο τη δημιουργία εταιρειών σε μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα.